Fremtidsvisioner

Indledning

Udviklingsplanen her er resultatet af et fælles forløb mellem initiativgruppen i Als og Mariagerfjord Kommune og en lang række borgere.

Initiativet blev oprindelig taget tilbage i 2017, af en gruppe borgere, der havde en lang række ideer til udviklingsprojekter i byen. Da disse blev præsenteret for kommunens repræsentanter, valgte Mariagerfjord Kommune efterfølgende at afsætte midler til, at Als, med ekstern assistance fra en konsulent, kunne lave en proces, hvor borgerne blev inddraget, og hvor der blev udarbejdet en udviklingsplan.

Det gjorde kommunen blandt andet med afsæt i Landdistriktspolitikken, hvor Als er med i gruppen af landsbyer med bosætningspotentiale. Derfor har Mariagerfjord arbejdet tæt sammen med initiativgruppen gennem processen, og der har været et tæt samarbejde mellem kommune og borgere hele vejen.

I efteråret 2017 blev konsulent Jeanette Lund tilknyttet projektet, og i november holdt vi et fyraftensmøde for vigtige aktører i byen for at sikre opbakning til processen. Mødet var velbesøgt, og der var stor interesse for og opbakning til at få samlet alle udviklingstiltag i en fælles udviklingsplan.

I januar 2018 var over 100 borgere samlet for at komme med ideer til udviklingsprojekter i Als. Der var høj energi på mødet, og mange frivillige vil gerne bidrage til arbejdet.

Herefter har kommunen og initiativgruppen sammen med konsulenten arbejdet videre med de mange ideer, og nu præsenteres de samlet her i udviklingsplanen.

Målet med udviklingsplanen er at være en fælles ramme for det fremtidige samarbejde mellem borgerne i Als og Mariagerfjord Kommune. Med afsæt i borgernes ideer og ønsker og kommunens muligheder for at bakke op er der nu god grobund for det fælles samarbejde og for at udviklingsprojekterne kan lykkes.

Initiativgruppen har løbende også arbejdet med at formalisere deres arbejde og sikre en økonomisk stabilitet, så udviklingsplanen kan blive et fast arbejdsredskab, der hele tiden udvikler sig og opdateres i årene, der kommer.

Målgruppen for udviklingsplanen er de lokale borgere, sommerhusejerne og turisterne.

Kort over Als

Mariagerfjord Kommunes landdistriktspolitik og ønsker

I januar 2015 vedtog byrådet i Mariagerfjord Kommune en ny land- distriktspolitik for hele kommunen samt en strategi og tilsvarende handleplaner, der gælder for perioden 2015-2018.

Byrådets vision for landdistrikterne er:

”Mariagerfjord Kommune har attraktive landdistrikter med stor sammenhængskraft”.

Det betyder at

Kommunen har udpeget følgende indsatsområder:

I landdistriktspolitikken er Als udpeget som bosætningsby og det er på denne baggrund, at Mariagerfjord Kommune er gået ind i arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for byen.

Kommunen definerer landsbyer med bosætningspotentiale som dem, der har: byggegrunde, industrigrunde, skole/dagtilbud, dagligvarehandel, infrastruktur (fysisk og digitalt), stærkt foreningsliv og idrætshal samt vækstpotentiale.

Befolkningsprognose

VISION

Mariagerfjord Kommune og borgerne i Als har denne vision for Als om 5 år:

Overordnet ønsker vi at:

Als skal være en bosætningsby i den østlige del af Mariagerfjord Kommune og et attraktivt sted at bosætte sig for alle men specielt for børnefamilier.

Als skal også være en attraktiv by for turister med et varieret aktivitetstilbud til turisterne.

Derfor ønsker vi at:

Vi drømmer om...

Borgernes ønsker og ideer

Als er med sin beliggenhed et ganske unikt sted at bo eller at besøge. Den smukke natur omkring byen med skov og vand gør Als til noget helt særligt. Borgerne i Als har fremsat ønsker om at gøre Als til et endnu bedre sted at være.

Udviklingsplanen bygger på ønsker og ideer fra borgerne i Als. Processen har hele vejen igennem været åben for alle, og mange har taget imod invitationer til de åbne, offentlige møder, der er holdt gennem processen.

Alle udviklingsprojekterne tager udgangspunkt i konkrete ideer fra borgerne, og der er allerede etableret 12 arbejdsgrupper omkring en række af udviklingsprojekterne.

Efter borgermødet i januar 2018 blev der etableret følgende grupper:

 • Kommunikation
 • Lokal kapital
 • Havet/Bakkerne
 • Ved havet/Havbakkerne
 • MTB cykelrute
 • Handelsstands/erhvervsforening
 • Molen/Stranden
 • Forskønnelse
 • Flouen/Bymidten
 • Mobilitet
 • Frivillig netværk
 • Udvikling af hallen
 • Stier

Fyrtårnsprojekter

Ud af de 12 arbejdsgrupper, der blev nedsat ved borgermødet, er der tre projekter, der er af lidt større karakter. Det er udviklingen af Als Hallen, renovering af Molen og omforandring af området ved Flouen.

De tre projekter, skal betragtes som Fyrtårnsprojekter i udviklingsplanen.

ALS HALLEN

Als Hallen skal være et samlingssted for hele byen, hvor der skal være muligheder for mange forskellige aktiviteter. Vi ønsker at Lokalhistorisk forening, Ungdomsklubben, Boldklubben Viking, Biblioteket, Havbakkeskolen, områdets turister og andre, kommer under samme tag, og at der sker noget i huset hele dagen af forskellig karakter (kloge kvadratmeter). Det skal undersøges om det vil være muligt at lave en form for svømmehal med muligheder for varmtvandstræning, genoptræning mv. som byens borgere kan bruge i dagligdagen og turisterne i ferieperioderne. Vi vil arbejde på at få et samarbejde med sommerhusejerne og byens borgere om brugen af svømmehallen og sammen lave et driftsbudget, uafhængig af kommunal støtte.

MOLEN

Molen skal være et attraktivt sted at opholde sig, både på land og i vand. Der er lavet et fremragende forslag om en sansemole med muligheder for oplevelser på molen, bade for enden af molen og at fortøjre sin jolle, så man kan komme tørskoet i båden.

FLOUEN

Flouen skal være det udendørs samlingssted midt i byen, hvor der skal skabes noget, der ligner en moderne havnefront. Et sted hvor man har lyst til at opholde sig, og hvor der kan laves arrangementer som torvedag, mindre musikoplevelser mm. Der skal etableres grønne arealer, hvor man kan nyde udsigten og en god frokost samtidig.

Hen ad vejen kan der sagtens komme flere Fyrtårnsprojekter til, som kan indgå i den fremtidige udviklingsplan.

Udviklingsprojekter

I det følgende er udviklingsprojekterne inddelt efter den kommunale involveringsgrad, da planen i høj grad afhænger af samarbejdet mellem kommune og borgere.

De enkelte udviklingsprojekter er beskrevet nærmere af de enkelte projektgrupper i et bilag. Projekterne er beskrevet på ideplanet og skal i den kommende tid gennemarbejdes mere i et samarbejde mellem frivillige og kommunen.

Kommunikation

Hvis Als skal udvikle sig, er det vigtigt for både sammenholdet og engagementet i projekterne, at landsbyen har en god, intern kommunikation. Ved starten af ”Als i aktion” oprettede initiativgruppen en facebookside for byen, som hedder ”Als i aktion”. Det er initiativgruppens ansvar, at den side formidler hvad der sker, så alle kan holde sig opdaterede. Derudover er der et ønske om at få opsat infoskærme i byen, og det arbejder kommunikationsgruppen på. Derudover vil det være godt for Als at få en hjemmeside, så det er muligt at være synlig udadtil i forhold til turister og bosætning.

Organisering

Det er aftalt med Als Borgerforening, at Als i Aktion bliver en arbejdsgruppe under Borgerforeningen, og at Als i aktion skal medvirke til, at der også i fremtiden vil være fokus på udvikling og nytænkning i Als.

Økonomi

For at alle projekter kan komme sikkert i mål, skal der penge til. Når udviklingsplanen er færdig, skal hele projektet offentliggøres, og der skal findes både interne og eksterne samarbejdspartnere, så
drømmene kan realiseres. Der skal tages kontakt til nogle af de store fonde, som støtter lignende
projekter. Kommunen er også en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst i forhold til ansøgninger til fonde, da de ofte kræver kommunal medfinansiering, hvis de skal indgå et samarbejde om
støtte. Der vil også blive behov for en egenfinansiering, og her skal der rejses nogle penge lokalt, hvilket vi også er overbevist om kan lade sig gøre.

KONTAKT

Det er initiativgruppen i Als og Mariagerfjord Kommune, der står bag udviklingsplanen.

Planen er udarbejdet af:

Initiativgruppen i Als:

Jan Gerts
Mogens Olesen Damm
Ejner Sommer Arentoft
Heine Sand Frandsen
Kamilla Ebbesen Bager

Mariagerfjord kommune:

Jens Lykke
Jesper Vraa Andersen
Tilknyttet konsulent:
Jeanette Lund

Du kan altid finde aktuelle kontaktoplysninger på Als i Aktions facebookgruppe eller kommunens hjemmeside.

Link til aktuelle kontaktoplysninger